Turizm ve Seyahat Ders İçerikleri

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

İÇMELER TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU

SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PROGRAMI

 

       DERS İÇERİKLERİ

 

I.SINIF I. YARIYIL

 

TDB 1801 Türk Dili I

 

Dilin Tanımı, özellikleri,dil-ulus,dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi.Yeryüzündeki diller, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi,Atatürk'ün dil devrimi, dil anlayışı, dil çalışmaları.,Türk dilinin ses özellikleri, ses olayları Yazım kuralları ve uygulaması, Noktalama  işaretleri ve uygulaması, Sözcük bilgisi, kök-ek ve gövde, yapım ekleri, çekim ekleri, sözcük türetme yolları.

 

YDB 1801 İNGİLİZCE-I / YDB 1803 ALMANCA –I / YDB 1805 FRANSIZCA -I

 

Proficiency Exam, Subject Pronouns- The Verb “to be” – Indefinite Article A/An,Have got- Can, Plurals- this/ these- that/ those- some/ any- a/ an- Prep. of place, Subject/ Object Personal Pronouns- Possessives/, The Possessive Case who/ whose-The imperative-Present Simple, Adverbs of Frequency, Prepositions of Time; at, on, in, Questions- Irregular Plurals,VISA, Present Continuous, Present Simple,Plurals – Countable / Uncountable Nouns-How much / How many – A few / A little – Some / any, Revision for the Final Examination.

 

BİP 1803 BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ I

 

Bilgisayarın tanıtımı, bellek ve bellek çeşitleri, virüs ve anti virüs programları, bilgisayarın donanımı ve yazılımı ile ilgili temel kavramlar.

 

TOİ 1801 GENEL TURİZM

 

Turizm ve Turist Kavramı, Turizmin Çeşitleri, Turizmin Gelişmesine Etki Eden Unsurlar; Turizm Arz ve Talebi; Turizm ve Ekonomi; Turizm İşletmeleri; Turizm ve Sosyoloji; Turizm ve Psikoloji; Turizm ve Fiziksel Çevre; Türkiye'de Turizm Sektörünün Gelişimi; Türkiye Ekonomisinde Turizm; Turizm Alanında Faaliyet Gösteren Organizasyonlar; Türkiye'de Turizmin Sorunları; Uluslararası Turizm; Dünyada ve Türkiye'de Turizmin Geleceğine Yönelik Eğilimler.

 

TSH 1001 Karşılayıcı (ıncoming) Acente

 

Havalimanı operasyonu hazırlıkları, Havalimanı operasyonu işlemleri Transfer Öncesi Hazırlıklar, Geliş Transferi, Dönüş transferi, Ara transfer, Extra Tur programları, Tur öncesi hazırlıklar, Turun Gerçekleştirilmesi, rezervasyon işlemleri, Rezervasyonda kullanılan evraklar

 

Rtv 1801 İletişim

 

İletişim kavramı ve önemi, iletişimin tanımı ve anlamı, özellikleri, süreci, öğeleri. İletişim sürecinin işleyişi. İletişim türleri. Düzeylerine göre iletişim. İletişim engelleri. Sözlü iletişim. Etkin dinleme, etkin konuşma. Yazılı iletişim. İş yaşamında ve toplumsal alanda karşılaşılan yazışma türleri. Etkili yazı yazma teknikleri. Sözsüz iletişim. Beden dili. Görsel iletişim. Örgütsel iletişim, Örgüt kavramı ve kuramları, Örgüt kültürü, Örgütsel iletişimin önemi ve amacı.

 

İşy 1801 İşletme Yönetimi I

 

İşletme ve Yönetimin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri, İşletmelerin Sınıflandırılması, İşletmelerin kuruluş çalışmaları, büyüklüğü ve kapasitesi, İşletme fonksiyonları, Organizasyonların işleyişi

 

Sgp 1803 Çevre Koruma

 

Çevre Yönetiminin Fizikokimyasal Süreçleri,  Hava ve Su Kirlenmesinin Denetlenmesi ve Atık Proseslerinin Fiziksel Ve Kimyasal Prensiplerinin Analizi,  Proses Dinamiği, Sedimantasyon, Koagülasyon, Fiftrasyon, Adsorbsiyon, Oksidasyon; Pestisitler, Hava Kirlenmesi, Radyoaktif Kirleticiler, Su Kirlenmesi; Katı Atıkların Atılması Türkiye'nin Çevre Sorunları

 

Toi 1803 Önbüro Hizmetleri

 

Konaklama işletmelerinde önbüronun tanımı, yeri ve önemi. Önbüro departmanının organizasyon yapısı. Önbüro departmanının hizmet bölümleri. Önbüro departmanının başlıca

görevleri. Önbüro departmanındaki personelin genel özellikleri. Önbüro departmanındaki personelin görev tanımları. Önbüroda kullanılan yabancı kelimelerin Türkçe karşılıkları. Önbüronun kendi iç bölümleriyle ilişkisi. Diğer departmanlarla ilişkileri.

 

bry 1803 Protokol ve Sos. Dav. Kuralları

 

Sosyal Davranışlar, nezaket, görgü ve protokol. Protokolün Kavramı, Resmi Protokol, Toplumsal yaşamı düzenleyen sosyal davranış kuralları, Törenlerde ve toplantılarda protokol, Yazılı ve sözlü iletişimde protokol, İş yaşamında sosyal davranışlar ve protokol.

 

Ydb1807 İNGİLİZCE-I / ydb 1809 ALMANCA –I / ydb 1811 FRANSIZCA –I

 

Proficiency Exam, Subject Pronouns- The Verb “to be” – Indefinite Article A/An,Have got- Can, Plurals- this/ these- that/ those- some/ any- a/ an- Prep. of place, Subject/ Object Personal Pronouns- Possessives/, The Possessive Case who/ whose-The imperative-Present Simple, Adverbs of Frequency, Prepositions of Time; at, on, in, Questions- Irregular Plurals,VISA, Present Continuous, Present Simple,Plurals – Countable / Uncountable Nouns-How much / How many – A few / A little – Some / any, Revision for the Final Examination.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              I.SINIF II. YARIYIL

 

Tdb 1801 TÜRK DİLİ-II                                                                                               

 

Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, Dil yanlışları (sözcüğün yapısı ve anlamıyla ilgili yanlışlar),Türk dilinin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri. ,Dil yanlışları (özne, tümleç ve yüklem eksikliğinden kaynaklanan yanlışlar). ,Yazılı anlatım türleri: a) Olay yazıları (öykü, roman örnekleri) b) Düşünce yazıları (makale, deneme, fıkra örnekleri) c) Duygu yazıları (şiir örnekleri),Tebliğ, tutanak, rapor örnekleri, Dilekçe, iş mektubu ve özgeçmiş örnekleri, Tartışma ve çeşitleri (Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün önemi, ülkemizde eğitim öğretim, medyanın etkileri, insan hakları, çevre sorunları, çağdaşlaşma, laiklik, demokrasi, düşünce özgürlüğü vb. konularda tartışma yapılıp sözlü kompozisyon yanlışları düzeltilecek).

 

Ydb 1802 İNGİLİZCE- II / ydb 1804 ALMANCA – ydb 1806 II/FRANSIZCA – II

 

Prepositions of Place, Was/Were – Had-Could, Past Simple – Linking Words, A / An / The –Will, Prepositions of Movement, Adjectives and Adverbs – Quite / Very / Too, Revision  for the Visa, VISA, Comparisons, Be Going to- Will- Present Continuous, It Will Be / There Will Be, Should / Shouldn’t, Can / Can’t  / Could / Couldn’t, Present Perfect Tense, Revision  for the Final ExaminationBook: Enterprise Grammar 1 / Virginia  Evans / Jenny Dooley / Express Publishing

 

 

Bip 1802 BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ II

 

PC’lerde iletişim sistemleri hakkında genel bilgiler (DOS 6.22 işletim sistemi, DOS 6.22 sisteminin iç ve dış komutları, Windows’ 95/98/2000 veya XP Vista işletim sistemi ve komutları) İnternet hakkında genel bilgiler.

 

Tsh 1002 Biletleme  (ticketing)

 

Temel Özellikler, Standart Uçak Biletinde (IATA’ YA Göre) Bulunması Gereken Özellikler, Araç operasyonu departmanı ile koordinasyonu sağlama, Tur Departmanı ile koordinasyonu sağlama, Kongre departmanı ile koordinasyonu sağlama, Muhasebe departmanı ile koordinasyonu sağlama

 

Muh 1804 Acente Muhasebesi

 

Muhasebe ile ilgili tanımlar ve tablolar, Günlük defter (Yevmiye) kaydı, Büyük defter kaydı, Bilânço, Gelir tablosu, Seyahat acentesi ve tur operatörlerine ait muhasebe işlemleri Kurumlar vergisine ait muhasebe işlemlerini yapmak Tur maliyetini hesaplamak, Transfer maliyetini oluşturma

 

Tsh 1004 Rezervasyon

 

Rezervasyon Kavramı, Katalog Okuma, Rezervasyon İşlemleri, Konukların Rezervasyonla İlgili Problemini Çözme, Diğer Birimlerle İlişkisi

 

Tsh 1006 Tur Op. ve Seyahat Acenteciliği

 

Tur operatörü ve paket tur, Paket Tur üretim Aşaması ve Tur operatörü-Karşılayıcı Acente-Otel anlaşmaları, Seyahat Acenteleri, Seyahat Acentelerinin Turizm Endüstrisindeki Diğer Kuruluşlarla İlişkisi, Acente operasyon organizasyonları hazırlıkları

 

İşy 1804 İşletme Yönetimi II

 

Planlama Yapmak, Örgütleme Yapmak, Yöneltmek, koordinasyon Sağlamak Denetim Yapmak, İş Analizi Yapılmasını Sağlamak, İnsan Kaynaklarını Planlamak, İş Değerleme, Ücretlendirmek, Üretimi Planlamak Hedef Pazarı Belirlemek, Ürün Geliştirme, Gelir ve Gider Hesaplarını Yönetmek, Borç ve Alacakları Yönetmek, Varlıkları Yönetmek, Kaynakları Yönetmek

 

Tsh 1498 Meslek Stajı (15 işgünü)

 

Öğrencinin ticaret, üretim ve hizmet gibi ilgili sektörlerde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. Öğrencilerin; iş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajları, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılır. Mesleki konularda eğitim ve uygulama yaptırılarak iş tecrübesi kazanımı amaçlanmaktadır. İş yerinden gelen değerlendirme formları incelenerek, staj komisyonu tarafından değerlendirme yapılır.

 

Tsh 1502 Konuk İletişimi

 

İletişimin temel öğeleri, işleyiş açısından iletişim, örgüt ve grup içinde iletişim kurma becerileri, iletişimi engelleyen yada aksatan statü farklılıkları dil ve anlatım güçlüklerinden kaynaklanan kısıtlamalar ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar, yazılı, sözlü ve sözsüz iletişimin önemi ve kullanılan teknikler.

 

İşy 1816 Kalite Yönetim Sistemleri

 

Kalite kavramı ve tarifler. Kalitenin önemi. Kalitenin boyutları ve standardizasyon, Kalitenin gelişimi, insan kaynakları yönetimi, Taylor ve Mc. Groger yönetim sistemi, İmalat kontrol, kalite kontrol, tasarım kalitesi, Sıfır hata yaklaşımı, Kalite güvence sistemi, firma çapında kalite kontrol, Kaizen, kalite çemberleri. Toplam kalite yönetim anlayışı, toplam kalite yönetim faliyetleri. (5 S, 5 Gen, 3MU, 5 Neden, JIT, Puko, Balık kılçığı, 5N1K Pareto analizi, PUKÖ, Bengchmarking) Toplan kalite yönetim anlayışında müşteri ve çalışanlar, yönetim ve kalite, gelişim, katılımcılık ve motivasyon, Kalite güvencesi, ISO9000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO9001 Kalite Yönetim Belgesi, kapsamı, hazırlanışı, uygulanışı ve el kitabı, ISO14000 Çevre Yönetim Sistemi- ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, ISO.

 

Ydb 1808 İNGİLİZCE- II / ydb 1810 ALMANCA – II/ydb 1812 FRANSIZCA –

 

Prepositions of Place, Was/Were – Had-Could, Past Simple – Linking Words, A / An / The –Will, Prepositions of Movement, Adjectives and Adverbs – Quite / Very / Too, Revision  for the Visa, VISA, Comparisons, Be Going to- Will- Present Continuous, It Will Be / There Will Be, Should / Shouldn’t, Can / Can’t  / Could / Couldn’t, Present Perfect Tense, Revision  for the Final ExaminationBook: Enterprise Grammar 1 / Virginia  Evans / Jenny Dooley / Express Publishing

 

II. SINIF I.YARIYIL

 

Atb 1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I

                                                                                                                                           

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl) ,Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

 

tsh 2001 Mesleki Yabancı Dil I

 

Mesleki ve teknik anlamda projelerini betimleyebileceklerdir.

 

Toi 2805 Kongre Seminer Organizasyonu

 

Araştırma- geliştirme (ar-ge) faaliyetleri, Program içeriği oluşturma, Operasyon Planlama, Operasyon işlemleri, Sosyal ve Kültürel Programların Planlama, Finansman Planlaması

 

Pzr 2809 Turizm Pazarlaması

 

Genel olarak pazarlama, Turizm pazarlamasına giriş, Pazarlama bilgi sistemi, Turizm pazarı-piyasası, Turistik ürün, Turistik ürünün fiyatlandırması, Turizmde dağıtım, Turistik ürünün tutundurulması Turizm de tanıtma, Turizm pazarlama araştırması, Turizm pazarlama politikası, Uluslararası turizm pazarlaması

 

Tsh 2003 Türkiye Fiziki Coğrafyası

 

Akdeniz Bölgesi turizm coğrafyası, Akdeniz Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri, Ege Bölgesi turizm coğrafyası, Ege Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri, Marmara Bölgesinin turizm coğrafyası, Marmara Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri, İç Anadolu Bölgesi Turizm Coğrafyası, İç Anadolu Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri, Karadeniz Bölgesi Turizm Coğrafyası, Karadeniz Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri, Doğu Anadolu Bölgesi Turizm Coğrafyası, Doğu Anadolu Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri, Güney Doğu Anadolu Bölgesi Turizm Coğrafyası, Güney Doğu Anadolu Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri.

 

Tsh 2005 Anadolu Uygarlıkları

 

Anadolu’nun Tarih Öncesi Çağları Anadolu’nun Tarih Öncesi Çağlarının Uygarlık Düzeyleri Anadolu’nun Tarih Çağlarının Kronolojik Sıraya Göre Özellikleri

 

Tsh 2007 Biletleme Otomasyon

 

Biletleme paket Programını kullanmak, Pnr yaratmak, Queue (hatırlatma-uyarı sayfaları),Müşteri dosyaları yaratmak, Biletleme ve raporlama yapma, Otel rezervasyonu yapma işlemleri, Araba rezervasyonu yapma işlemleri

Toi 2807 Turizm Ekonomisi

 

Dış Ticaret, Dış Turizm Bilançosu, Turizmin Gelir Etkisi Turizmin İstihdama Etkisi, Turizmin Sektörlere Etkisi Turizmin ekonomiye etkisi, Turizm talebini etkileyen faktörler Dünya turizmi, Türkiye Turizmi, Turizm işletmelerinin verilerinin analizi

 

İşy 2803 İnsan Kaynakları Yönetimi

 

Çalışma çizelgesi hazırlanırken dikkat edilecek hususlar, İş kanunu İşletme kuralları, Değerlendirme kriterleri, Çalışma Ortamını Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar, Ast-Üst Koordinasyonu, Bilgi verme yöntemleri, Motivasyon, Toplam Kalite, Stratejik Plan Yerli ve yabancı basılı kaynaklar, Mesleki organizasyonlar Hizmet içi eğitimler

 

Bry 2801 Dosyalama ve Arşivleme

 

Dosyalama, Sırtlık, Belge, Giden Belge, Arşivleme, indeks

 

Pzr 2815 Satış Yönetimi

 

İşletme problemleri ile ilgili uygulamalar kapsamında satış yönetimi ile ilgili temel kavramlar, stratejik satış planlaması ve bütçelenmesi, kişisel satış, satışta etik kavramlar, satış hedefleri ve tahminlemesi, satış programının uygulanması

 

Tsh 2501 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

 

Periyodik Sağlık Kontrolleri, Sağlık Raporları, Portör Muayenesi, Bulaşıcı Hastalıklar, Koruyucu Tedbirler, Ayak Rahatsızlıkları, Olağan Dışı Durumlar, Kriz Yönetimi, Yangın-Deprem-Sel, Olağan Dışı Durumlarda İletişim Kurulacak Birimler, Acil servis, Emniyet birimleri, Olağan Dışı Durumlarda İlk Önce Kurtarılması Gerekenler

 

Muh 2803 Maliyet Muhasebesi

 

Maliyet Muhasebesi ile İlgili Temel Kavramlar ve Maliyetlerin Sınıflandırılması; Maliyet Unsurları: Direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri, Direkt işçilik maliyetleri, Genel üretim maliyetleri; Maliyet Yerleri ve Maliyet Dağıtım Yöntemleri: Basit, Kademeli ve Matematiksel dağıtım Yöntemleri; Maliyet Sistemleri: Sipariş maliyeti sistemi, Safha maliyeti sistemi, Karma maliyet sistemleri; Fireler ve Bozuk Mamullerin Maliyetlerinin Belirlenmesi ve Muhasebeleştirilmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. SINIF II. YARIYIL

 

Atb 1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II

                                                                                                                     

Siyasi alanda yapılan devrimler, Siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri ,Hukuk alanında yapılan devrimler,Toplumsal yaşayışın düzenlenmesi ,Ekonomik alanda yapılan yenilikler ,1923-1938 Döneminde  Türk dış politikası ,Atatürk sonrası Türk dış politikası ,Türk Devriminin İlkeleri- Cumhuriyetçilik ,Halkçılık ,Laiklik ,Devrimcilik ,Devletçilik-Bütünleyici ilkeler.

 

Ydb 2002 MESLEKİ YABANCI DİL II

 

Mesleki ve teknik anlamda projelerini betimleyebileceklerdir.

 

İşy 2816 Araştırma Yöntem ve Teknikleri

 

Araştırma konularını seçme, Kaynak araştırması yapma, Araştırma sonuçlarını değerlendirme, Araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürme, Sunuma hazırlık yapma, Sunumu yapma.

 

Tsh 2004 Tur Programları

 

Sosyal turizm, Golf turizm, Sağlık turizm, Müze ve ören yerleri ile ilgili tur programlarının kontrolünü yapmak. Yat turizm, Av turizmi, İnanç turizmi, İncentive (özendirme) Turizmi, Özel ilgi turizmi, Turizm ve çevre, Turizm ve fuarlar, Gençlik turizmi, Üçüncü yaş turizmi ile ilgili tur programlarının kontrolünü yapmak

 

Tsh 2006 Rehberlik Hizmetleri

 

Turizmde Rehberlik, Turizm Rehberlerinin Turlarda Yerine Getirdikleri Görevler, Profesyonel Turist Rehberi, Otel Rehberi

 

Tsh 2008 Reklamasyon

 

Periyodik Sağlık Kontrolleri, Sağlık Raporları, Portör Muayenesi, Bulaşıcı Hastalıklar, Koruyucu Tedbirler, Ayak Rahatsızlıkları, Olağan Dışı Durumlar, Kriz Yönetimi, Yangın-Deprem-Sel, Olağan Dışı Durumlarda İletişim Kurulacak Birimler, Acil servis, Emniyet birimleri, Olağan Dışı Durumlarda İlk Önce Kurtarılması Gerekenler

 

Prz 2804 Müşteri İlişkileri Yönetimi

 

Müşteri İlişkilerini Geliştirme: Müşteri ilişkileri kavramı ve özellikleri; Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları: Satış ve pazarlamada toplam kalite yönetimi, Müşteri için değer yaratma; Müşterilerle İletişim: İletişim modeli ve öğeleri, Müşterilerle iletişim biçimleri; Müşteri Hizmeti: Müşteri hizmet kalitesi ve sistemi; Müşteriyi Kazanma ve Tutma; Müşteri İlişkilerinin Ölçülmesi: Fokus grup görüşmeleri, Danışma panelleri, Kritik olay tekniği, Müşteri ilişkileri anketi, Kıyaslama; Örgütsel Kültür ve Değişim: Müşteri odaklı kültürün yaratılması, Kültür değişimindeki engeller, Müşteri odaklı değişim yönetimi

 

 

 

Tsh 2502 Meslek Etiği

 

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek

 

Sgp 2802 İlk Yardım

 

Tanım, Ana ilkeler ve hedefler, Kanamalar, Kalp durması, Yanıklar, Zehirlenmeler, Kırık ve çıkıklar, Burkulma gibi durumlarda yapılacak ilk yardım hizmetleri.

 

İşy 2804 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 

Türk Sosyal Güvenlik Kurumları, Sosyal Güvenlik Hukuku, kurumsal yapı, içerik, finansman ve sigorta kaynakları, farklı bir sigorta sisteminden gelen hizmetlerle kombinasyonu. İş Kanunu kapsamı, istihdam ve koruyucu ölçüler, çalışma koşulları, İş Akdi terminolojisi, ödenek, Sendikalar Kanun Toplu Sözleşme

 

Toi 2806 Turizm Mevzuatı

 

Konuk İstek-Şikâyet Formları, Denetim, Tuik Verileri, Turizm Teşvik Kanunu, Turizm kuruluşları, Sözleşmeli, Fiyat Listeleri, İstatistiki Bilgiler

 

Tsh 2504 İş Organizasyonu

 

Servis operasyonların da iş ve zaman etüdü yapmak Departmanlar arası işbirliğini sağlamak Personel alımını sağlamak Personelin haklarını takip etmek

 

Tsh 2798Meslek Stajı (30 işgünü)

 

Öğrencilerin meslek ile ilgili teorik bilgilerini uygulama becerisine dönüştürmeleri amacıyla, yapmak zorunda oldukları kesintisiz 30 iş gününü kapsayan çalışmadır.

Yukarı Çık