Turizm Rehberliği Ders İçerikleri

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

İÇMELER TURİZİM MESLEK YÜKSEKOKULU

TURİZM REHBERLİĞİ PROGRAMI

       DERS İÇERİKLERİ

 

 

                                                I.SINIF I.YARIYIL

 

TÜRK DİLİ I

 

Dilin Tanımı, özellikleri,dil-ulus,dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi.Yeryüzündeki diller, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi,Atatürk'ün dil devrimi, dil anlayışı, dil çalışmaları.,Türk dilinin ses özellikleri, ses olayları Yazım kuralları ve uygulaması, Noktalama  işaretleri ve uygulaması, Sözcük bilgisi, kök-ek ve gövde, yapım ekleri, çekim ekleri, sözcük türetme yolları.

 

 

 İNGİLİZCE-I / ALMANCA –I / FRANSIZCA –I

           

Proficiency Exam, Subject Pronouns- The Verb “to be” – Indefinite Article A/An,Have got- Can, Plurals- this/ these- that/ those- some/ any- a/ an- Prep. of place, Subject/ Object Personal Pronouns- Possessives/, The Possessive Case who/ whose-The imperative-Present Simple, Adverbs of Frequency, Prepositions of Time; at, on, in, Questions- Irregular Plurals,VISA, Present Continuous, Present Simple,Plurals – Countable / Uncountable Nouns-How much / How many – A few / A little – Some / any, Revision for the Final Examination.

 

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ I

 

Bilgisayarın tanıtımı, bellek ve bellek çeşitleri, virüs ve anti virüs programları, bilgisayarın donanımı ve yazılımı ile ilgili temel kavramlar.

 

English Speaking Skills I (İngilizce Konuşma Becerileri I)

 

Samimi, nötr ya da resmi konuşma biçemleri kullanımı; Ebilmek ve benzeri gibi yardımcı fiil kullanımları; Eğitim, çevre, kültürel ve sosyal konularda konuşabilmeyi sağlayacak sözcük vb. değişkelerden yararlanma; Karşılıklı konuşmalarda, tartışmalarda uzlaşma yöntemleri, aynı fikri ya da farklı fikirleri savunma, tekrarlama, daha net, açıklayıcı olma, fikrini söyleme, mülakat biçemleri, söz alma ve verme.

 

Rehberlik Dersine Giriş

 

Rehberlik mesleği ve ahlakı –Rehberin özellikleri ve ilişkileri Rehber olmanın şartları –Protokol dönem

 

Genel Turizm Bilgisi

 

Turizm kavramı ve turizmin tarihi gelişimi. Turizmin fonksiyonları. kavrayabilme. Türkiye’de Turizm Piyasası. Turizmin gelişmesini sağlayan hareketler. Turizmin sınıflandırılması. Turizm teşekküllerinin hukuki bakımdan sınıflandırılması. Turizmde ulaştırma ve haberleşme. Doğal ve kültürel zenginliklerin turizm bakımından değerlendirilmesi. Turizm Politikası. Türkiye’deki turizm politikası

Arkeoloji

 

Anadolu da kurulan antik kentlerin tanımı, Yunan ve Roma dönemi kültür ve sanatının açıklanması.

 

Mitoloji

 

Mezopotamya - Eski Anadolu, Yunan ve Roma mitolojisi

 

Türkiye Turizm Coğrafyası

Unesco Dünya Mirası Listesi ve Türkiye, Coğrafi bölgeler temelinde Türkiye'nin tüm illerinin turizme arz edilmiş veya arz edilebilecek tarihi, turistik, kültürel çekimyerleri.  

 

Turizm Seminerleri I

 

Öğrencilerin kendi alanı ilgili olarak uygulamalı bir çalışma yapıp takdim edilecektir

 

Turizm'de Beşeri İlişkiler

 

Yönetim Kavramı: Yönetim modelleri, Çağdaş yönetim yaklaşımları, Birey ve çevresi, Beşeri ilişkiler yaklaşımları, Bireysel davranış, Örgütsel davranış, Beşeri ilişkilerde dikkate alınması gereken konular, Beşeri ilişki türleri.

 

Davranış Bilimleri ve İletişim

 

Davranış biliminin tanımı - Turizmde Davranış Bilimlerinin önemi ve gereği - Psikoloji - Sosyal Psikoloji - Toplum ve toplumun özellikleri - Konuklara karşı genel tavır - Konuklarla ilişkiler - Kişinin kendisine güvenliği ve saygı - Konukların beklentileri İletişim kavramı, Çeşitleri, Beden dili ve kullanımı, Kaynak-Mesaj-Kanal-Alıcı-Feedback Kavramları, Kaynağın iletişime etkisi

 

Alternatif Yabancı Dil (Almanca I)

 

Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki Almancayı takip edebilecekleri temel almanca bilgileriyle donatılması, dinlediğini anlama, kendini ifade edebilme, okuduğunu anlama, yazılı olarak kendini ifade edebilme becerilerinin orta düzeyde geliştirilmesi.

 

 

I.SINIF II. YARIYIL

 

TÜRK DİLİ-II

                                                                                                                                           

Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, Dil yanlışları (sözcüğün yapısı ve anlamıyla ilgili yanlışlar),Türk dilinin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri. ,Dil yanlışları (özne, tümleç ve yüklem eksikliğinden kaynaklanan yanlışlar). ,Yazılı anlatım türleri: a) Olay yazıları (öykü, roman örnekleri) b) Düşünce yazıları (makale, deneme, fıkra örnekleri) c) Duygu yazıları (şiir örnekleri),Tebliğ, tutanak, rapor örnekleri, Dilekçe, iş mektubu ve özgeçmiş örnekleri, Tartışma ve çeşitleri (Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün önemi, ülkemizde eğitim öğretim, medyanın etkileri, insan hakları, çevre sorunları, çağdaşlaşma, laiklik, demokrasi, düşünce özgürlüğü vb. konularda tartışma yapılıp sözlü kompozisyon yanlışları düzeltilecek).

 

 İNGİLİZCE- II /  ALMANCA II – / FRANSIZCA – II

                                                                                                                      

Prepositions of Place, Was/Were – Had-Could, Past Simple – Linking Words, A / An / The –Will, Prepositions of Movement, Adjectives and Adverbs – Quite / Very / Too, Revision  for the Visa, VISA, Comparisons, Be Going to- Will- Present Continuous, It Will Be / There Will Be, Should / Shouldn’t, Can / Can’t  / Could / Couldn’t, Present Perfect Tense, Revision  for the Final ExaminationBook: Enterprise Grammar 1 / Virginia  Evans / Jenny Dooley / Express Publishing

 

BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ II

 

PC’lerde iletişim sistemleri hakkında genel bilgiler (DOS 6.22 işletim sistemi, DOS 6.22 sisteminin iç ve dış komutları, Windows’ 95/98/2000 veya XP Vista işletim sistemi ve komutları) İnternet hakkında genel bilgiler.

 

English  Speaking Skills II  (İngilizce Konuşma Becerileri II)

 

Telaffuz ve ezgi çalışmaları yapmak ve uygulamak; Doğal hızında doğal ve spontane konuşmaları videodan teypten dinlemek; Sınıf ortamında öğretmen ve sınıf arkadaşlarının konuşmalarını takip etmek; Konuşmalara katılmak; Bağlamdan anlamları çıkarabilme becerisini edinmek

 

Turizm Rehberliğİ

 

Mesleki sorunlar, çalışma koşulları, Mesleki örgütlenme, rehberlik etiği, mesleki bilgi ve becerilerin kazandırılması, çeşitli tur programları ve pratiğe hazırlayan bilgilerin verilmesi. Öğrencilere konuyla ilgili gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması dersin amacıdır.

 

Anadolu Uygarlıkları I

 

Anadolu da yaşanmış uy garlıklar - Hititler - Urartular - Firikler - Lidyalılar – Persler

 

Anadolu'da İnanç Turizmi

 

Ülkemizde bulunan alternatif turizm çeşitliği çerçevesinde bölge bölge İnanç merkezlerin tanıtılması

 

Sanat Tarihi

Medreseler, Türbeler, Kervansaraylar, Saraylar, Türk halı sanatı, Türk kilim ve düz dokuma yaygıları, Çini ve seramik sanatı

 

Meslek Stajı (15 işgünü)

Öğrencinin ticaret, üretim ve hizmet gibi ilgili sektörlerde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. Öğrencilerin; iş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajları, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılır. Mesleki konularda eğitim ve uygulama yaptırılarak iş tecrübesi kazanımı amaçlanmaktadır. İş yerinden gelen değerlendirme formları incelenerek, staj komisyonu tarafından değerlendirme yapılır.

 

Turizm Seminerleri Iı

Turizm sektörüyle ile ilgili olarak uygulamalı bir çalışma hazırlanarak sunum yapılacaktır.

 

Turizm İşletmeciliği

Temel kavramlar, işletme felsefesi, Turizm endüstrisi, yatırımlar, kuruluş yeri ve seçimi, yönetim, personel yönetimi, tur işletmeciliği, yönetim fonksiyonları, rasyonellik ilkeleri

 

İlk Yardım ve İş Güvenliği

Ana ilkeler ve hedefler, Kanamalar, Kalp durması, Yanıklar, Zehirlenmeler, Kırık ve çıkıklar, Burkulma gibi durumlarda yapılacak ilk yardım hizmetleri Periyodik Sağlık Kontrolleri, Sağlık Raporları, Portör Muayenesi, Bulaşıcı Hastalıklar, Koruyucu Tedbirler, Ayak Rahatsızlıkları, Olağan Dışı Durumlar, Kriz Yönetimi, Yangın-Deprem-Sel, Olağan Dışı Durumlarda İletişim Kurulacak Birimler, Acil servis, Emniyet birimleri, Olağan Dışı Durumlarda İlk Önce Kurtarılması Gerekenler

 

Alternatif Yabancı Dil (Almanca I)

Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki Almancayı takip edebilecekleri temel almanca bilgileriyle donatılması, dinlediğini anlama, kendini ifade edebilme, okuduğunu anlama, yazılı olarak kendini ifade edebilme becerilerinin orta düzeyde geliştirilmesi.

 

II. SINIF I.YARIYIL

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II                  

Siyasi alanda yapılan devrimler ,Siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri ,Hukuk alanında yapılan devrimler,Toplumsal yaşayışın düzenlenmesi ,Ekonomik alanda yapılan yenilikler ,1923-1938 Döneminde  Türk dış politikası ,Atatürk sonrası Türk dış politikası ,Türk Devriminin İlkeleri- Cumhuriyetçilik,Halkçılık,Laiklik,Devrimcilik ,Devletçilik-Bütünleyici ilkeler.

 

Mesleki Yabancı Dil I

Mesleki ve teknik anlamda projelerini betimleyebileceklerdir

English Speaking Skills III  (İngilizce Konuşma Becerileri III)

Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi

Anadolu Türk Tarihi

Malazgirt savaşı öncesi Türk Tarihi ve Kültürüne genel bakış, Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan Türk Devletlerine genel bakış, Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti, Anadolu Beylikleri, Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti.

 

Anadolu Türk İslam Sanatı

Tezyini sanatlar, El Sanatları, Mimari, Musiki.

Dinler Tarihi

Dinin tanımı, Din ve Tarih, İnsanlık ve Din, İlkel Kabile Dinleri, Konfüçyüsçülük, Taoizm, Şintoizm,  Geleneksel Türk Dini, Maniheizm, Zerdüştilik, Sabiilik, Hinduizm, Cayinizm, Sihizm, Budizm, Yehova Şahitleri, Bahaizm, Moon hareketi, Kadiyanilik, Yahudilik, Hristiyanlık, İslam, 

 

Anadolu Uygarlıkları II

Helenistik dönem - Roma dönemi - Bizans Dönemi

 

Turizm Mevzuatı

Turizm Hukuku ve mevzuatı ile ilgili kavramlar ve gelişim özellikleri. Turizm Hukuku ve mevzuatı ile ilgili kavramlar tanımı ve özellikleri. Turizmdeki hukuki örgütlenme. Turizmi doğrudan ve dolaylı ilgilendiren hukuksal düzenlemeler. Turizm işletmelerinin Bakanlık’la, birbirleriyle ve müşterileriyle ilişkileri hakkındaki yönetmelik hükümleri. Turizmle ilgili diğer yasalardaki düzenlemeler.

 

Turizm Semineri III

Turizm sektörüyle ile ilgili olarak uygulamalı bir çalışma hazırlanarak sunum yapılacaktır

Turizm Animasyon ve Rekreasyon

Rekreasyon ve animasyon faaliyetlerinin doğası, içerikleri ve bu etkinlikler çerçevesinde gelişen hizmet endüstrisinin özelliklerini, tüketici talebinin yapısını ve etkinliklerin verimlilik koşullarını öğretmektir

 

Anadolu'da İlk Yerleşim Yerleri

Anadolu ya ilk yerleşim alanları bir dönem boyunca ele alınacaktır.

 

Turizm Ekonomisi

Ekonomi ve Turizm: Temel ekonomik kuramlar, Turizm ürünü, Uluslararası turizm; Turizm Arzı: Turizm arzı ve özellikleri; Turizm Talebi: Turizm talebi ve özellikleri; Turizm Pazarında Denge: Kısmi denge, Dengeyi etkileyen faktörler; Turizmin Gelişmesi ve Ulusal Ekonomiler: Ulusal ekonomi ve turizm, Turizmin ekonomik sonuçları; Turizmin Parasal Ekonomik Etkileri: Turizm ve döviz gelirleri, Dış ödemeler dengesine etkisi, Kamu gelir ve harcamalarına etkisi, Mal ve hizmet fiyatlarına etkisi; Turizmin Reel Ekonomik Etkileri; Turizmin Ekonomik Etkilerinin Ölçülmesi: Turizm gelirlerinin çarpan etkisi, Girdi-çıktı analizi

 

Turizm Pazarlaması

Pazarlama-turizm pazarlama ile ilgili temel kavramlar, Turizm işletmelerinde Pazar bölünmesi, pazar ve pazarlama stratejileri, Turizm pazarlama karması elemanları ve pazarlama araştırmaları, Turizm işletmeleri açısından modern pazarlama teknikleri.

 

Alternatif Yabancı Dil (rusça I)

Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki Rusçayı takip edebilecekleri temel almanca bilgileriyle donatılması, dinlediğini anlama, kendini ifade edebilme, okuduğunu anlama, yazılı olarak kendini ifade edebilme becerilerinin orta düzeyde geliştirilmesi

 

II. SINIF II. YARIYIL

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II

                                                                                                                     

Siyasi alanda yapılan devrimler , Siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri ,Hukuk alanında yapılan devrimler,Toplumsal yaşayışın düzenlenmesi ,Ekonomik alanda yapılan yenilikler ,1923-1938 Döneminde  Türk dış politikası ,Atatürk sonrası Türk dış politikası ,Türk Devriminin İlkeleri- Cumhuriyetçilik ,Halkçılık ,Laiklik ,Devrimcilik ,Devletçilik-Bütünleyici ilkeler.

 

MESLEKİ YABANCI DİL II

 

Mesleki ve teknik anlamda projelerini betimleyebileceklerdir

 

English Speaking Skills IV (İngilizce Konuşma Becerileri IV)

 

Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi

 

Seyahat Acentacılığı, Tur Operotörü Rehber İlişkileri

 

Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acenteciliği dersi, turizm sektöründe önemli bir yeri olan tur operatörleri ve seyahat acentelerinin operasyonlarına ilişkin olan faaliyetlerinin ele alınmasına yönelik bir alan dersidir. Bu derste, ulaştırma işletmeleri rezervasyonları; havayolu rezervasyonu (BSP) denizyolu rezervasyonu, demiryolu rezervasyonu, seyahat acenteleri rezervasyonları, seyahat acentelerinin otel işletmeleri  ve tur operasyonlarına yönelik yurt içi rezervasyonu,  yurt dışı rezervasyonu, merkezi rezervasyon sistemleri ve uygulamaları konuları anlatılacaktır.

 

Tur Planlama ve Satışı

 

Tur planlamaları yapılırken dikkat edilmesi gereken konular, tur planlamalarının maliyet hesapları, destinasyon belirlemeleri ve tur yönetim fonksiyonları dersin içeriğini oluşturmaktadır. Tur organize etme konaklama, ulaşım ve destek sektörler ayaklarını doğru ve yerinde kullanma ve kar etmeyi teorik ve pratik olarak uygulama.

 

Türk Kültürü ve Halk Bilimleri (Folklör)

 

Medeniyetin doğuşu - Bozkır Kültürü - Türk adı - Türk soyu - Türklerin ana yurdu - Türklerin yayılması - Türk devletleri - Anadolu Selçukluları - Osmanlı devleti.

 

Bizans Sanatı

 

Bizans sanatının kaynakları, erken dönem Bizans mimarisinin  dînî, askerî ve sivil yapılarının özellikleri, ilk bazilikalar, merkezi planlı yapılar, yerel mimari üsluplar, Anadolu dışındaki mimari örnekleri incelenir. Orta ve Son dönem Bizans mimarisinde  dini, askeri ve sivil yapılar, çağın siyasi ve dini   gelişmeleri dikkate alınarak  incelenir. Post Bizans mimarisinin gelişimini hazırlayan etkenler ve örnekler tanıtılır.

 

Meslek Stajı (15 işgünü)

 

Öğrencinin ticaret, üretim ve hizmet gibi ilgili sektörlerde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. Öğrencilerin; iş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajları, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılır. Mesleki konularda eğitim ve uygulama yaptırılarak iş tecrübesi kazanımı amaçlanmaktadır. İş yerinden gelen değerlendirme formları incelenerek, staj komisyonu tarafından değerlendirme yapılır.

 

Turizm Semineri Iv

 

Turizm sektörüyle ile ilgili olarak uygulamalı bir çalışma hazırlanarak sunum yapılacaktır

 

Turizm Politikaları ve Dış Tanıtım

 

Bir ülkedeki dış ve iç turizm ile ilgili temel kamu politikaları ve uygulamaları. Özellikle dış ve turizmin ülkedeki toplam turizm hareketleri içindeki yeri ve önemi, dış turizmi geliştirmek ve ülkede coğrafi olarak dağılımı uygun olarak sağlamak, turizm endüstrisinin teşviki, turistlere sağlanacak olanaklar, dış tanıtım konusundaki uygulamalar, geliştirilecek ürün politikalarının önemi vurgulanmaktadır. Turizm ile ilgili olarak Türkiye'de 5 yıllık plan dönemlerinde uygulanan turizm politikaları ve bunların sonuçlarının değerlendirilmesi, Türk turizminin dünya turizmine entegre olması ve dünya turizminden daha fazla pay alması yönünde geleceğe dönük olarak uygulanabilecek politikaların ve stratejilerin formülasyonu ders kapsamında yer almaktadır.

 

Halkla İlişkiler

 

Bu derste halkla ilişkilerin tanımı verilecek, bir işletme fonksiyonu olarak halkla ilişkilerin rolü, Dünyada ve Türkiye’deki halkla ilişkiler uygulamalarının tarihsel gelişimi anlatılacaktır. Kurum içi halkla ilişkiler ve kurum kimliği, halkla ilişkiler ile tanıtım, propaganda, reklam kavramlarının karşılaştırılması vb. konular da işlenecek konular arasındadır. Bu ders, öğrencilerin halkla ilişkiler sürecini, uygulamalarını anlamalarını sağlamayı ve halkla ilişkiler tarihi, teorileri ile temel ilkeleri hakkında bilgi edinmelerini amaçlar.

 

Özel İlgi Turizmi

 

Özel ilgi turizmi ile ilgili temel kavramlar ve özellikler; Özel ilgi grupları; Özel ilgi turlarına katılan grupların özellikleri, Özel ilgi gruplarının faaliyet alanları, Özel ilgi turizm türleri; Sportif, kültürel ve çevreci-doğa özel ilgi turizm türleri

 

Turizm Sosyolojisi ve Turist Psikolojisi

 

Turizm deneyimi, seyahat öncesi algılamaları, güdülenmeleri, öğrenmeleri ve tutumları; destinasyonlara ziyaretleri, destinasyonlarda gerçekleşen turist-turist, turist-yerli ve turist-görevli arasında geçen etkileşimleri ve sonuçları ile turistlerin seyahat sonrası değerlendirmelerini içermektedir

 

Alternatif Yabancı Dil (Rusca II)

 

Mesleki Ruscayı takip edebilecekleri temel almanca bilgileriyle donatılması, dinlediğini anlama, kendini ifade edebilme, okuduğunu anlama, yazılı olarak kendini ifade edebilme becerilerinin orta düzeyde geliştirilmesi

 

 

Yukarı Çık